Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神

  摄影师Aliona O'Brien来自乌克兰,三年前在美国本德定居。Aliona O'Brien作为一名女摄影师从女性特有的角度拍摄了一系列高冷女神的肖像。都说男人看女人与女人看女人着眼点不同,Aliona O'Brien的作品细腻梦幻,还有一些些小性感。 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神 Aliona O'Brien:女摄影师镜头下的高冷女神

分享到: